ĐĂNG NHẬP
ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

1
2

3
4
5
6
7
8


 
 
Xem HD đối tượng
 

+ Học bổng vào ngành thu hút của TDTU. Thí sinh trúng tuyển nhập học vào ngành thu hút theo phương thức này được cấp học bổng 10% học phí học kỳ. Được tiếp tục xét cấp học bổng cao hơn theo điều kiện của TDTU. Thí sinh khu vực 1 và 2NT được ưu tiên xét học bổng vào ngành thu hút. Thí sinh là thế hệ đầu tiên trong gia đình học đại học ngành thu hút được cấp học bổng 20% học phí học kỳ khung tiêu chuẩn.

+ Học bổng vào ngành thu hút của TDTU đối với ngành Quản lý thể dục thể thao (chuyên ngành Golf). Thí sinh trúng tuyển nhập học theo phương thức này được cấp học bổng 25% học phí học kỳ.

+ Thí sinh trúng tuyển và nhập học vào chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa sẽ được cấp 10% học phí/sinh viên/khóa học.

+ Thí sinh tại các Trường THPT đã ký kết hợp tác với TDTU thuộc các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên được cấp học bổng 20% học phí/khóa học.

+ Thí sinh là thế hệ đầu tiên trong gia đình học đại học ngành thu hút được cấp học bổng 20% học phí học kỳ.

+ Thí sinh đạt điểm xét tuyển cao nhất của ngành được cấp học bổng 50% học phí học kỳ.

 

+ Học bổng vào ngành thu hút của TDTU. Thí sinh trúng tuyển nhập học vào ngành thu hút theo phương thức này được cấp học bổng 10% học phí học kỳ. Được tiếp tục xét cấp học bổng cao hơn theo điều kiện của TDTU. Thí sinh khu vực 1 và 2NT được ưu tiên xét học bổng vào ngành thu hút. Thí sinh là thế hệ đầu tiên trong gia đình học đại học ngành thu hút được cấp học bổng 20% học phí học kỳ khung tiêu chuẩn.

+ Học bổng vào ngành thu hút của TDTU đối với ngành Quản lý thể dục thể thao (chuyên ngành Golf). Thí sinh trúng tuyển nhập học theo phương thức này được cấp học bổng 25% học phí học kỳ.

+ Thí sinh trúng tuyển và nhập học vào chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa sẽ được cấp 10% học phí/sinh viên/khóa học.

+ Thí sinh tại các Trường THPT đã ký kết hợp tác với TDTU thuộc các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên được cấp học bổng 20% học phí/khóa học.

+ Thí sinh là thế hệ đầu tiên trong gia đình học đại học ngành thu hút được cấp học bổng 20% học phí học kỳ.

+ Thí sinh đạt điểm xét tuyển cao nhất của ngành được cấp học bổng 50% học phí học kỳ.

 

+ Học bổng vào ngành thu hút của TDTU. Thí sinh trúng tuyển nhập học vào ngành thu hút theo phương thức này được cấp học bổng 10% học phí học kỳ. Được tiếp tục xét cấp học bổng cao hơn theo điều kiện của TDTU. Thí sinh khu vực 1 và 2NT được ưu tiên xét học bổng vào ngành thu hút. Thí sinh là thế hệ đầu tiên trong gia đình học đại học ngành thu hút được cấp học bổng 20% học phí học kỳ khung tiêu chuẩn.

+ Học bổng vào ngành thu hút của TDTU đối với ngành Quản lý thể dục thể thao (chuyên ngành Golf). Thí sinh trúng tuyển nhập học theo phương thức này được cấp học bổng 25% học phí học kỳ.

+ Thí sinh trúng tuyển và nhập học vào chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa sẽ được cấp 10% học phí/sinh viên/khóa học.

+ Thí sinh tại các Trường THPT đã ký kết hợp tác với TDTU thuộc các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên được cấp học bổng 20% học phí/khóa học.

+ Thí sinh là thế hệ đầu tiên trong gia đình học đại học ngành thu hút được cấp học bổng 20% học phí học kỳ.

+ Thí sinh đạt điểm xét tuyển cao nhất của ngành được cấp học bổng 50% học phí học kỳ.

 

+ Học bổng vào ngành thu hút của TDTU. Thí sinh trúng tuyển nhập học vào ngành thu hút theo phương thức này được cấp học bổng 10% học phí học kỳ. Được tiếp tục xét cấp học bổng cao hơn theo điều kiện của TDTU. Thí sinh khu vực 1 và 2NT được ưu tiên xét học bổng vào ngành thu hút. Thí sinh là thế hệ đầu tiên trong gia đình học đại học ngành thu hút được cấp học bổng 20% học phí học kỳ khung tiêu chuẩn.

+ Học bổng vào ngành thu hút của TDTU đối với ngành Quản lý thể dục thể thao (chuyên ngành Golf). Thí sinh trúng tuyển nhập học theo phương thức này được cấp học bổng 25% học phí học kỳ.

+ Thí sinh trúng tuyển và nhập học vào chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa sẽ được cấp 10% học phí/sinh viên/khóa học.

+ Thí sinh tại các Trường THPT đã ký kết hợp tác với TDTU thuộc các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên được cấp học bổng 20% học phí/khóa học.

+ Thí sinh là thế hệ đầu tiên trong gia đình học đại học ngành thu hút được cấp học bổng 20% học phí học kỳ.

+ Thí sinh đạt điểm xét tuyển cao nhất của ngành được cấp học bổng 50% học phí học kỳ.


 

+ Học bổng chương trình đại học bằng tiếng Anh. Thí sinh trúng tuyển nhập học vào chương trình chính thức được cấp học bổng 10% học phí học kỳ. Được xét cấp học bổng ở mức cao hơn theo điều kiện TDTU


 

+ Học bổng chương trình liên kết quốc tế. Thí sinh trúng tuyển nhập học vào chương trình chính thức được cấp học bổng 10% học phí học kỳ. Được xét cấp học bổng ở mức cao hơn theo điều kiện TDTU.+ Học bổng theo Thư giới thiệu của hiệu trưởng trường THPT ký kết vào ngành thu hút. Thí sinh trúng tuyển nhập học vào ngành thu hút theo phương thức này được cấp học bổng 20% học phí học kỳ.

 

+ Học bổng chương trình đại học bằng tiếng Anh. Thí sinh trúng tuyển nhập học vào chương trình chính thức được cấp học bổng 10% học phí học kỳ. Được xét cấp học bổng ở mức cao hơn theo điều kiện TDTU

 

+ Học bổng chương trình liên kết quốc tế. Thí sinh trúng tuyển nhập học vào chương trình chính thức được cấp học bổng 10% học phí học kỳ. Được xét cấp học bổng ở mức cao hơn theo điều kiện TDTU.Nộp hồ sơ
Điều chỉnh hồ sơ
Lưu thay đổi