ĐĂNG NHẬP

1
23

4
5
1
2
3
4
5

Xem HD tổ hợp ngành

Xem HD đối tượng
Đăng ký xét tuyển
 

Đăng ký tuyển thẳng theo điểm
 

Đăng ký tuyển thẳng theo chứng chỉ

 
 
Xem HD đối tượng
 

 

 
Thí sinh có thể đăng ký thêm nguyện vọng xét tuyển vào chương trình du học luân chuyển campus tại: xettuyenduhoc.tdtu.edu.vn/
 

 
Nộp hồ sơ
Điều chỉnh hồ sơ
Lưu thay đổi
In phiếu đk